În conformitate cu Ordonanța MS nr. 18/2009, referitoare la organizarea și finanțarea rezidențiatului, “pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate”, prin urmare medicii rezidenți nu pot participa la cursurile postuniversitare.

La cursurile de perfecționare postuniversitară (finalizate cu credite EMC/EFC) se pot înscrie numai absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior, cetăţeni români şi străini cu situaţia juridică reglementată legal pe teritoriul ţării.

La cursurile de pregătire în vederea obţinerii de atestate (studii complementare) se pot înscrie doar medici specialişti/primari din domeniul corespunzător.

Înscrierea la cursurile postuniversitare la care se solicită aprobarea (avizul) coordonatorului de curs se va face după obţinerea acestui aviz.

Înscrierea la un curs postuniversitar se va face cel târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Fişa de înscriere completată și semnată
 2. Dovada plății (chitanţa sau ordinul de plată cu care s-a achitat taxa)
 3. Contract de studii

 

Modalitățile prin care se poate efectua plata:

 • Prin transfer bancar (inclusiv plata online) în următorul cont:
  • Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”
  • Cod fiscal: 4288047
  • Cont IBAN: RO67TREZ21620F331700XXXX
  • Banca: Banca Națională Trezoreria Cluj
   *Detalii de plată obligatorii: numele cursantului, titlul şi numărul de ordine/codul corespunzător cursului, conform datelor din oferta de cursuri.
 • Numerar la caseria universității (str. Louis Pasteur nr. 4, parter). Pentru această opțiune de plată, trebuie descărcat și completat formularul „Dispoziția de plată”
  *Dispoziția trebuie vizată de către secretara prorectoratului, înainte de efectuarea plății.

Documentele de la punctele 1 și 2 se trimit pe adresa de e-mail: cursuripostuniversitare@elearn.umfcluj.ro, cu cel târziu 7 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Contractul de studii se descarcă de pe site-ul UMFIH, se semnează de către cursant în două exemplare și se predă/trimite direct coordonatorului, cu cel târziu 7 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului.

Exemplarul care revine cursantului, va fi ridicat de la prorectorat, la finalul cursului, împreună cu certificatul de absolvire.

În situaţia în care prin înscriere se depăşeşte numărul maxim admis de cursanţi, aceştia vor fi selectați în funcţie de ordinea cronologică a înscrierii. Cei respinşi pot fi reprogramaţi pentru cursul următor sau li se restituie taxa, la cerere.

Pentru restituirea taxei de curs se complează și semnează cererea de restituire și se trimite la Serviciul Financiar, d-nei Georgeta Colto (gcolto@umfcluj.ro).

În cazul în care cursul nu se mai susţine sau cursantul nu mai poate participa la curs, taxa de înscriere plătită se restituie, după o procedură specifică fiecărui curs, în timpul aceluiași an calendaristic (art. 4.2.1, lit. d – Regulamentul de desfășurare a activităților de pregătire postuniversitară).

Pentru eliberarea de factură este necesară completarea formularului de solicitare eliberare factură. Documentul se trimite la Serviciul Financiar, d-nei Georgeta Colto (gcolto@umfcluj.ro).

Cursanţii au obligaţia de a-şi asigura continuitatea activităţii la locul de muncă pe perioada cursului.

Cursurile se finalizează prin susţinerea unui examen finalizat cu calificativul admis sau respins şi eliberarea unui certificat care atestă participarea la curs.

Pentru detalii legate de locul de desfășurare, tematica, programul cursului, etc., vă rugăm să vă adresați persoanelor de contact menționate în ofertă pentru fiecare curs postuniversitar în parte.