Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

 

Stabilirea de măsuri tehnice și organizatorice ce trebuie aplicate în vederea adaptării cererilor departamentelor vizate, cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal,  de a soluționa cererile persoanelor vizate de utilizarea datelor acestora de către Universitatea de Medicină și  Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, cât și monitorizarea internă a departamentelor privind protecția, utilizarea, respectarea, monitorizarea, implementarea și emiterea de răspunsuri și/sau recomandări  a Regulamentului (UE) 689/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Procedura se aplică de către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare DPO).

 

DOMENIUL DE APLICARE

Domeniul de aplicare se reflectă asupra prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR);

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Se oferă posibilitatea departamentelor vizate, cât și persoanelor celor care li se prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate art. 12 din GDPR, de a înainta o cerere scrisă în format fizic sau electronic, ori de câte ori va dori sa îți exercite drepturile privind protecția datelor cu caracter personal (în temeiul articolelor 13-22 din GDPR).

Datele cu caracter personal sunt:

  1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (legalitate, echitate și transparență);
  2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitări legate de scop);
  3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);
  4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (exactitate);
  5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăsește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știintifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (limitări legate de stocare);
  6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate și confidențialitate).

 

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14 din GDPR și orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34 din GDPR sunt oferite gratuit de către instituție. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca își exercită dreptul (în baza art. 12, alin (5)) de a lua următoarele măsuri:

 

Cererea privind exercitarea drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, reglementate de GDPR, este întocmită în formă scrisă și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 

În conformitate cu art. 12, alin (6), UMF Cluj Napoca poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

Cererile pot fi expediate astfel:

Prin depunerea acestora în format fizic la adresa de corespondență a DPO (datele se regăsesc la secțiunea Date contact DPO) sau scanate, prin e-mail, la adresa de e-mail: gdpr@umfcluj.ro.

Răspunsul la cererea depusă de persoana vizată este întocmit în formă scrisă și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

 

Răspunsul va fi expediat după cum urmează:

 

Termenul în care responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va furniza persoanei vizate orice informații menționate la articolele 13 și 14 din GDPR și orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 și 34 din GDPR este de 30 zile lucrătoare.

Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându- se seama de complexitatea și numărul cererilor. UMF Cluj Napoca informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, UMF Cluj Napoca informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciar.

 

Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnată si datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email: gdpr@umfcluj.ro

 

Datele de contact ale DPO;

Cererile vor fi transmise către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, prin e-mail sau la adresa de corespondență, așa cum sunt prezentate mai jos:

Nume: Andreieș Ovidiu
Adresă corespondență: Strada Victor Babeș, nr. 8
Număr de telefon: 0740086400
Adresă de email: ovidiu.andreies@umfcluj.ro ; gdpr@umfcluj.ro

 

RESPONSABILITĂŢI

Se urmăreşte identificarea tuturor acţiunilor care au legătură cu procesul/activitatea şi stabilirea acestora pe compartimentele cărora le revin responsabilităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz, răspunderile faţă de acestea, prin nominalizarea personalului implicat în activitatea procedurală a prelucrării datelor cu caracter personal.

Emiterea de recomandări privind cuprinderea acţiunilor în ordinea logică a desfăşurării lor şi a compartimentelor sau responsabililor, în ordinea intervenţiei în activitatea procedurală a personalului implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Emiterea de acorduri privind informarea persoanelor vizate de prelucrările de date cu caracter personal în sprijinul departamentelor ce au acțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 6 al regulamentului 679/2016.

Formularea de răspunsuri asupra cererilor persoanelor vizate de regulamentul 679/2016.