Cercetare

Cercetarea științifică reprezintă una dintre misiunile asumate prin Carta Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu.

Activități de cercetare se desfășoară în toate catedrele și departamentele universității noastre, susținerea financiară fiind asigurată, în cea mai mare măsură, prin granturi sau contracte de cercetare. Efortul excepțional al colectivelor de cadre didactice și cadrul instituțional ameliorat prin crearea Departamentului de Cercetare-Dezvoltare, pe lângă oferta mai generoasă a programelor de finanțare, au reprezentat condiţiile care au permis plasarea universității noastre într-o poziție de vârf între universitățile medicale din România din punctul de vedere al numărului și valorii granturilor de cercetare câștigate prin competiție.

In ultimii ani, strategia națională privind cercetarea științifică a permis structurarea centrelor de excelență și a celor de cercetare, acreditate de către CNCSIS. În universitate funcționează în prezent două centre de cercetare de excelență în medicina inovativă și de înaltă performanţă și 15 centre de cercetare.

Dezvoltarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare este vitală pentru universitatea noastră, în condițiile în care ne dorim menținerea statutului de universitate de cercetare avansată și educație. Pentru a atinge acest deziderat, vom urma cu perseverență o serie de obiective strategice, precum creșterea vizibilității și recunoașterii științifice, pe plan național și, mai ales, internațional, creșterea gradului de interconectare internațională și de integrare în rețelele de cercetare de excelență, dezvoltarea constantă și susținută a cadrului necesar pentru desfășurarea cercetării științifice, diversificarea surselor de finanțare pentru activitatea de cercetare, stimularea inovării.