Anunț privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Stimați studenți,

Prin programul “EURO 200” se acordă un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei ( conform ultimelor reglementări în vigoare).

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Modelul de cerere și legislația relevantă sunt atașate prezentului anunț.

 

Continutul dosarului:

  1. cerere tip
  2. copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului
  3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  4. adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
  5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.(ex: adeverință de salar de la unitatea unde persoana este încadrată în muncă, adeverință ANAF pt. cei care dețin PFA, adeverință primărie pentru venitul agricol, etc)
  6. declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 500 de lei brut/lună şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
  7. adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I.

 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriul de departajare va fi obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

Documentele de la punctele 2 și 3 se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Copiile se confruntă cu originalul și pe ele se trece mențiunea „conform cu originalul”.

 

ATENȚIE: Termenul limită de depunere a cererilor este 20.05.2024!

 

Documentele se transmit scanate la următoarele adrese de e-mail, în funcție de facultate:

 

CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

ActivitățiTermen de realizare
Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământpână la 10 mai
Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoarepână la 20 mai
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ, împreună cu comisiile de anchetă socialăpână la 7 iunie
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat10 – 11 iunie
Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru20 iunie
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor25 iunie
Depunerea contestațiilor1 – 4 iulie
Rezolvarea contestațiilor5 – 12 iulie
Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ12 iulie
Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru26 iulie
Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități9 – 23 august
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari26 august – 6 septembrie
Achiziționarea de calculatoare2 septembrie – 16 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți20 august – 24 octombrie
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat21 august – 25 octombrie
Decontarea către operatorii economici26 august – 25 noiembrie