Nutriția și calitatea vieții

MASTERAT NUTRIȚIA ȘI CALITATEA VIEȚII

 

DIRECTOR DE PROGRAM: Prof. Dr. DOINA MIERE

DURATA: 2 ani (4 semestre), 120 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

LIMBA DE PREDARE: limba română

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 45

 

DESCRIERE, MISIUNE ȘI OBIECTIVE

În ultimii ani, activităţile specifice nutriţiei şi dieteticii au dovedit o însemnătate ridicată, atât calitativ, cât şi cantitativ, populaţia din toate categoriile sociale acordând un interes deosebit alimentaţiei, în general, şi alimentului, în special. Promovarea prin toate mijloacele de comunicare a ideii unui stil de viaţă sănătos şi a unei alimentaţii echilibrate, a dus, pe de altă parte, şi la apariţia unui volum ridicat de informaţii, uneori dezorganizate sau fragmentate. Astfel, un argument pentru utilitatea formării de specialişti în domeniul nutriţiei şi dieteticii este instruirea unor profesionişti capabili să furnizeze informaţii de specialitate de calitate, în mod raţional, pertinente şi având la bază dovezi ştiinţifice.

Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii are ca principală misiune atingerea obiectivelor de formare profesională ale specialistului în nutriție și stil de viață, prin studii medicale aprofundate în domeniul nutriției umane, în măsură să asigure formarea de absolvenți competitivi.

Obiectivul principal al acestui masterat este completarea cunoștințelor în arii specifice nutriției, dieteticii și stilului de viață și pregătirea avansată teoretică și practică a dieteticienilor licențiați pentru a deprinde cunoștințe și abilități care să le permită să ofere servicii de nutriție bazate pe evidențe științifice. Totodată, acest masterat își propune să ofere o pregătire avansată și altor specialiști din domeniul sănătății care întâlnesc tot mai des nevoia unor cunoștințe avizate de nutriție, dietetică și stil de viață în practicarea profesiei lor de bază.

Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii îşi propune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti care în funcție de pregătirea lor de bază, să fie capabili:

 • Pentru dieteticieni:
  • să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în diverse situaţii fiziologice sau patologice şi să elaboreze programe individualizate de alimentaţie a acestora
  • să identifice probleme generate de erori de alimentaţie în acord cu principiile unei alimentații sănătoase
  • să implementeze și să desfăşoare activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos
  • să se implice în procedurile de asigurarea a calităţii alimentului în unitățile de alimentație publică
  • să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente noi şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate
  • să elaboreze planuri şi strategii nutriţionale pentru diverse categorii de populaţie (pe categorii de vârstă, zone geografice – ex. zone geografice defavorizate)
  • să ofere recomandări cu privire la prepararea dietetică a alimentelor
  • să interpreteze date științifice din domeniul nutriției și dieteticii
  • să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare în domeniul nutriției și dieteticii
 • Pentru alte profesii din domeniul medical:
  • să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în concordanță cu starea de sănătate și alte forme terapeutice pe care le urmează, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază;
  • să asigure consilierea pacienților pentru o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază
  • să implementeze și să desfăşoare activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos
  • să se implice în procedurile de asigurarea a calităţii alimentului în unitățile de alimentație publica
  • să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate
  • să ofere recomandări cu privire la prepararea dietetică a alimentelor
  • să interpreteze date științifice din domeniul nutriției dieteticii și stilului de viață și să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare în domeniul nutriției, dieteticii și stilului de viață.

 

ADRESABILITATE

Programul de master Nutriția și Calitatea Vieții (4 semestre, 120 credite) reprezintă a doua etapă de studii universitare în sistemul Bologna, având rol de aprofundare și formare profesională pentru nutriționiști și dieteticieni. Așadar, Programul de master Nutriția și Calitatea Vieții se adresează în special formării continue a nutriționiștilor și dieteticienilor, dar și a altor specialiști din domeniul sănătății (medici, farmaciști, asistenți medicali, kinetoterapeuti etc) și din domenii conexe (chimiști, biologi etc) care aduc valoare profesiei de bază prin cunoștințe avansate de nutriție, stil de viață și calitatea vieții.

La examenul de admitere pot participa, conform legii:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă în baza Legii nr. 288/2004;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor de licenţă de lungă durată obţinute în baza Legii nr. 84/1995.

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

Anul 1, semestrul 1:

Baze moleculare ale nutriției

Biotehnologii alimentare

Consiliere nutrițională și comunicare cu pacientul în practica dietetică

Fiziologia și fiziopatologia nutriţiei

Noţiuni de nutriţie comparată

Suplimente alimentare si alimente funcționale

Anul 1, semestrul 2:

Fiziologia și fiziopatologia nutriţiei

Gastrotehnie – prepararea dietetică a alimentelor

Metodologia cercetării ştiinţifice pentru știintele de sănătate

Nutriție de precizie

Siguranţă şi securitate alimentară

Tehnici avansate în analiza alimentelor

Anul 2, semestrul 1:

Aplicații în diseminarea rezultatelor științifice

Interacţiuni aliment – medicament

Noi abordări în managementul serviciilor de nutriție

Noțiuni aprofundate de nutriţie sportivă

Nutriţie comunitară aplicată

Nutriţia pacientului critic

Anul 2, semestrul 2:

Etică și integritate academică

Nutriţia pentru pacienţii spitalizaţi

Nutriţie şi stil de viaţă

Psihopedagogie

Stagiu practic în nutriție, dietetică și gastrotehnie

Stagiu practic de specialitate

Elaborarea lucrării de disertaţie

Disciplinele incluse în planul de învățământ au fost stabilite în conformitate cu recomandările europene și naționale, dar și ca urmare a discuțiilor cu reprezentanți ai pieței muncii din domeniu. Astfel, parcurgerea programului de studii de masterat Nutriția și Calitatea Vieții conduce la dobândirea următoarelor competenţe profesionale și transversale:

 

COMPETENȚE DE SPECIALITATE:

Descrierea, analiza aprofundată și utilizarea conceptelor și teoriilor cu referire la nutriție și stil de viață în diverse situaţii fiziologice sau patologice.

Aplicarea integrată a noțiunilor teoretice și practice în activități de consiliere nutrițională a individului sau a grupurilor de indivizi.

Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice de evaluare a calității alimentelor și implementarea metodelor dietetice de prelucrare culinară, pentru fundamentarea de recomandări nutriționale.

Elaborarea și implementarea eficientă de strategii și activități educaţionale pentru promovarea nutriției echilibrate și stilului de viață sănătos, la nivel individual sau în rândul diferitelor grupuri populaționale.

Dezvoltarea și inovarea de noi produse alimentare cu destinație dietetică specială.

Conceperea și implementarea de proiecte de cercetare multidisciplinare inovative în domeniul nutriției, stilului de viață și calității vieții și elaborarea de materiale științifice.

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

Executarea cu responsabilitate a sarcinilor profesionale complexe și specifice, urmând un plan propriu de activități, cu stabilirea unor obiective și termene realizabile.

Planificarea și organizarea activității într-o echipă multidisciplinară, asumarea de roluri specifice și dezvoltarea capacității de comunicare interpersonală.

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare în procesul de formare profesională pe tot parcursul vieţii.

 

CALIFICARE ȘI OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în nutriţie şi stil de viaţă, cu titlul de master, iar pe piața muncii poate fi practicată ocupația de consultant nutriţionist.

Absolventul programului de masterat Nutriția și Calitatea Vieții va folosi cunoștințele și competențele acumulate în cadrul profesiei curente, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază.

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Selecția candidaților înscriși la admitere se va realiza prin examen scris sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple (grilă).

Ierarhizarea studenților se realizează în ordinea mediei obținute, nota minimă de promovare fiind 6,00 (șase), iar departajarea candidaților de pe ultimul loc, dacă au medii egale, se face în funcție de media obținută la examenul de licență.