Frequently Asked Questions

Activitatea didactică la Facultatea de Farmacie se desfăşoară sub formă de cursuri şi lucrări practice.

Cursurile se desfăşoară în amfiteatrele Facultăţii de Farmacie, repartizate în patru locaţii, astfel:

  • Amfiteatrul I. Simiti (str. Ion Creangă nr.12)
  • Amfiteatrul E.Popper (str. Pasteur nr. 4)
  • Amfiteatrul V.Preda (str. Pasteur nr. 6)
  • Amfiteatrul T.Goina (str. Marinescu nr. 23)

Lucrările practice se desfăşoară în funcție de repartizarea grupelor, în locaţiile menționate în orar.

Studenţii din fiecare an sunt împărţiţi pe două serii, fiecare serie având cursul programat separat.

La lucrările practice se programează 2 sau 3 grupe, în funcție de capacitatea laboratoarelor.

Repartizarea în grupe este stabilită de către Decanatul Facultăţii de Farmacie.

Pe baza unor motive întemeiate, studenţii pot solicita secretarului de an transferul într-o altă grupă până la începutul anului universitar.

Modificări ulterioare se pot solicita cadrelor didactice în cursul primelor două săptămâni de şcoală, ulterior nu se mai accepta transferuri.

Există cabinetul destinat studenților UMF care se găsește în căminul VII din complexul Hașdeu.

Da, studenţii anului 1 pot face parte din OSF.

Recrutarea în cadrul organizației se va face într-un proiect destinat strict acestui scop, în luna noiembrie.

Da, nota de la admitere este criteriul de acordare a burselor pe durata primului semestru al anului 1.

Trebuie depus dosar doar în cazul burselor sociale sau medicale.

Dosarul cuprinde actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a burselor, afişat pe pagina web a facultăţii.

Bursele de merit sunt acordate în funcţie de performanţa profesională, în limita fondului de burse.

Halatele sunt necesare pentru lucrările practice.

Halatele trebuie să fie de culoare albă, de preferinţă cu mânecă lungă pentru a asigura o protecţie mai bună.

Da, multe dintre cărțile necesare studiului individual se găsesc la bibliotecă. În cazul manualelor, acestea se pot împrumuta pentru un an școlar, este necesar să vă interesați de ele la începutul anului universitar.

Motivarea absenţelor înregistrate la discipline se face de către conducerea facultăţii, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariatul facultăţii. Aceste acte trebuie depuse la Decanat în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la reluarea activităţii didactice de către student. Motivările nedepuse la Decanat în timpul sus menţionat nu vor fi luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate.

Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de secţie de spital. Motivările medicale eliberate de alte instituţii decât Cabinetul medical al U.M.F. trebuie vizate de către Cabinetul medical U.M.F înainte de depunerea la decanat.

Pe baza actelor justificative, Decanatul va elibera o adeverință ce va servi la motivarea absențelor la discipline.

Atenție! Un student are voie să recupereze la o disciplină până la 20% din activităţile didactice practice. Absenţele într-un cuantum mai mare de 20% din activităţile practice impun reluarea în întregime a studiilor la materia în cauză.

Toate absențele la lucrările practice și stagiile clinice trebuie recuperate.

Recuperarea se face în timpul perioadei de activitate didactică.

Pentru a recupera o absență, studentul se poate prezenta fie cu o altă grupă care face lucrarea respectivă – cu acceptul cadrului didactic, dacă este posibil – fie în timpul ședințelor de recuperare organizate de către fiecare disciplină.

Pentru ședințele de recuperări care necesită organizarea unor şedinţe suplimentare în cadrul disciplinelor, studentul va plăti o taxă în valoare de 9 lei / oră.

Pentru plata absenţelor studentul trebuie să solicite cadrelor didactice de a disciplina în cauză o dispoziţia de încasare pe care o va prezenta la casieria universităţii.

Absențele de la cursuri nu se pot recupera.

Numărul minim de credite ECTS necesare pentru a promova în anul următor este de 45.

În Universitate se aplică repartizarea anuală a locurilor bugetate în funcţie de performanţa profesională a studenţilor în procesul didactic. Repartizarea se referă la toate locurile bugetate ale fiecărui an de studii, în funcţie de numărul de locuri bugetate aprobate de Senat şi finanţate.

Pentru un an de studiu, locurile bugetate sunt tratate unitar, fără defalcări pe serii. Numărul de locuri bugetate este anunţat, anual, de către Decanatul fiecărei facultăţi, cu cel putin 90 de zile înainte de momentul desfăşurării repartiţiei.

Standardul de performanţă utilizat pentru repartizarea locurilor bugetate într-un an universitar este situaţia şcolară a studenţilor la sfârşitul sesiunii reexaminare I a anului universitar precedent.

Media luată în considerare pentru repartizarea locurilor bugetate este media aritmetică între media ponderată a notelor studentului şi media aritmetică a acestora, calculate pentru anul universitar căruia îi este aferentă sesiunea reexaminare I. În ambele tipuri de medii (ponderată şi aritmetică a notelor) examenele nepromovate, indiferent de notele obţinute, sunt cotate cu 0 (zero).

Practica de vară nu este luată în calcul pentru repartizarea locurilor bugetate.

În calculul mediei ponderate se reduc, în mod corespunzător, numărul total de credite folosit pentru calculare. Clasificarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, începând cu studenţii integralişti, fără credite restante din anii precedenţi anului pentru care s-a calculat media de repartizare.

În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt, în ordine: media ponderată, nota de la disciplina cu cele mai multe credite, criteriu care se aplică până la departajare.

Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul de desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de licență – capitolul XIV, cu precizarea că articolul 203 al Regulamentului a fost modificat prin Hotărârea de Senat nr. 8 din 30.09.2013.

Disciplinele studiate în cadrul schimburilor studențești ERASMUS la o universitate parteneră pot fi echivalate, conform regulamentelor universității noastre, dacă numărul de credite alocat de universitatea parteneră acelei discipline, numarul de ore și programa analitică acoperă în proporție de cel puțin 70 % numărul de credite, numarul de ore și programa acelei discipline la facultatea noastră. Este posibil ca un anumit subiect să fie studiat la universitatea parteneră la o altă disciplină decât în facultatea noastră, dar, și în această situație, va fi recunoscut la noi.

Este foarte important de știut că, pentru promovarea în anul superior, studentul trebuie sa acumuleze un minim de 45 credite aferente disciplinelor studiate în anul respectiv în facultatea noastră, indiferent dacă acele discipline au fost promovate la noi sau la o universitate parteneră.

  • ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri si cheltuieli. Agenția nu este supusă ingerințelor politice sau de orice alt fel.

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de:

  • a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor;
  • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior;
  • a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;
  • a propune Ministerului Educației Cercetării și Inovării strategii și politici de permanentă ameliorare a calității

Evaluarea fiecărui program de studii are loc la un interval de 5 ani.