Bureau des dossiers d’études

Biroul Acte Studii gestionează şi eliberează actele de studii și documentele universitare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Adresa: Cluj-Napoca 400012, Str. Victor Babes; nr. 8, et. IV

Program cu publicul: luni-vineri între orele 9:00-15:00

Contact:

 • Șef birou
  Annamaria Hempel
  Tel: 0264- 597256 int. 2122, 0374834122
 • Secretar
  Monica Jugănariu
  Tel: 0264- 597256 int. 2236, 0374834236

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă:

 1. Carte de identitate sau paşaport valabile (în original)
 2. Pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, format 3×4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate);

Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

 

Eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă:

Actele de studii și documentele universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă se eliberează titularului, în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv în maximum 2 luni de la acordarea titlului de doctor.

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente universitare.
În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

Eliberarea duplicatelor actelor de studii:

În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia.
Documente necesare eliberării duplicatului unui act de studii :

 • Cerere de eliberare a duplicatului, întocmită de către titularul actului sau de împuternicitul acestuia
 • Declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere (se prezintă și originalul)
 • Două fotografii – realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;
 • Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului
  • Duplicat diploma – 300 lei
  • Foaie matricola – 300 lei
  • Supliment la diploma – 300 lei (foaia matricolă a fost înlocuită din 2006 de suplimentul la diplomă).
 • Actul deteriorat sau plastifiat, în original;
 • Procură notarială/împuternicire avocațială (dacă diploma se ridică prin împuternicit)

IMPORTANT

 • Cererea de eliberare a duplicatului nu se va trimite la U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca fără toate documentele menționate mai sus.
 • Documentele care nu sunt eliberate în România necesită Apostila de la Haga, dacă țara respectivă este membră a Convenției de la Haga. În cazul în care țara respectivă nu face parte din Convenția de la Haga, actele se vor supralegaliza (la Ambasada sau Consulat)
 • Toate actele se emit în limba română.

Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut, deteriorat, distrus sau plastifiat, titularului i se eliberează, la cerere, un alt duplicat.
Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

 

Instrucţiuni pentru eliberarea adeverinţelor:

 • ADEVERINŢĂ DE CONFIRMARE STUDII, NECESARĂ LA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII/DSP, PENTRU CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
 • ADEVERINŢA DE AUTENTICITATE NECESARĂ LA MINISTERUL EDUCAŢIEI (este necesară doar absolvenților care au finalizat studiile înainte de 2017)
 1. Completați cererea tip (Cerere conformitate)
 2. Atașați copii simple ale actelor de studii (diplomă de licență și master/licență, supliment la diplomă/foaia matricolă)
 3. Atașați dovada plății taxei de eliberare a adeverinței

Documentele se depun la registratura universității, str. Victor Babeș nr. 8, parter sau pot fi transmise prin e-mail la următoarea adresă: registratura@umfcluj.ro

Taxa de eliberare a adeverinței este de 50 lei și se achită obligatoriu în lei.

 

Modalități de plată:

 • la casieria universității, str. Louis Pasteur nr. 4, parter
 • prin ordin de plată:
  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu »
  Adresa beneficiarului: Cluj-Napoca, România
  Număr cont beneficiar:
  Cont IBAN: RO10BTRL01301202964565XX
  COD SWIFT/BIC: BTRLRO22
  Banca beneficiarului: Banca Transilvania
  Adresa Băncii: Str. Eroilor Nr. 36, Cod poștal 400129, Cluj-Napoca, România
  Reprezentând: taxa adeverință conformitate – Numele absolventului, Facultatea

 

Detalii suplimentare privind vizarea actelor de studii: https://cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare