Cetățeni din țări terțe UE

Metodologia pentru înscrierea la studii de rezidențiat a cetăţenilor străini din state terţe UE pentru anul 2021

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvetiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Numărul de locuri de pregătire se stabilește de către coordonatorii de rezidențiat pentru fiecare specialitate. În situația în care numărul cererilor depășește numărul locurilor de pregătire, coordonatorul de rezidențiat va forma o comisie la nivelul disciplinei care va face o selecție a cererilor în baza unor criterii stabilite de comisie și anunțate candidaților (media obținută la examenul de licență, notele obținute la materiile relevante pentru specializarea la care solicită înscrierea, CV, interviu, etc.).

Specializarea în România se face doar in limba română.

Cetăţenii străini din state terţe UE cu diplome de absolvire în străinătate sunt înscrişi în învăţământul postuniversitar de rezidențiat doar după absolvirea anului pregătitor de limba română. Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, se găsește pe site-ul Ministerului Educației (www.edu.ro)

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România.

Cetățenii străini din state terţe UE care doresc să continue studiile prin rezidențiat în domeniul medical sau farmaceutic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj- Napoca, depun dosarele de candidatură direct la Departamentul Studenți Internaționali din cadrul universității în vederea înscrierii.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

  • Cererea prin care se solicită admiterea la studii de specializare postuniversitare, cu aprobarea prealabilă a coordonatorului de rezidențiat și a prorectorului responsabil. Anexa nr. 1
  • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile, un exemplar; Anexa nr. 2 (trilingvă)
  • Actul de studii – diploma de licență (sau Adeverință de licență pentru promoția ultimului an) și fotocopie legalizată a acesteia în 2 exemplare; Traduceri în limba română legalizate şi copii legalizate după documentele originale, dacă originalul este redactat într-o altă limbă decât română, engleză sau franceză – 2 exemplare;
  • Foaia matricolă (Supliment la diplomă) fotocopie legalizată a acesteia în 2 exemplare;Traduceri în limba română legalizate şi copii legalizate după documentele originale, dacă originalul este redactat într-o altă limbă decât română, engleză sau franceză – 2 exemplare;
  • Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată- 2 exemplare; Traduceri în limba română legalizate şi copii legalizate după documentele originale, dacă originalul este redactat într-o altă limbă decât română, engleză sau franceză – 2 exemplare;
  • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie – 2 exemplare ;Traduceri în limba română legalizate şi copii legalizate după documentele originale, dacă originalul este redactat într-o altă limbă decât română, engleză sau franceză – 2 exemplare;
  • Fotocopie după pașaport NON-UE paginile 1,2,3,4. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 9 luni de la data depunerii dosarului – 2 exemplare;
  • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică, după caz – 1 copie simplă;
  • 4 fotografii mărimea ¾ cm.

Fotocopiile după actele de studii și actul de naștere eliberate de state terţe UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada României din ţara emitentă sau Apostilate cu Convenţia de la Haga (după caz).

Procedura de aplicație:

Dosarele de aplicație se depun personal la Departamentul Studenți Internaționali (str. Gh. Marinescu nr. 23, parter, camera 1) în perioada 6-22 octombrie 2021. Pregătirea în rezidențiat începe la 1 ianuarie 2022. Taxa de studii este de 7000 euro/an.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca evaluează dosarul și transmite documentele necesare Ministerului Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea eliberarării scrisorii de acceptare la studii.

Departamentul Studenți Internaționali va înștiința candidații cu privire la Scrisorile de Acceptare la studii, efectuarea procedurilor de plată a taxei de studii și demersurile necesare obținerii vizei de studii tip D.

La înscriere, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Haţieganu » Cluj-Napoca pregătirea în rezidenţiat începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună cu cetăţenii români (de 2 ori pe an, martie şi octombrie).

Acte normative:

Legea Educației Naționale nr. 1/5 ian. 2011

OMEN nr. 3473/17.03.2017, privind admiterea la studii de rezidențiat pentru cetățenii străini din state terțe UE

Carta Universității

Regulamentul de rezidențiat al universității

Hotărârile CA privind admiterea la studii de rezidențiat pentru cetățenii din state terțe UE

Ordonanţa nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

Anexa Taxe valabilă pentru anul universitar 2021-2022 la UMF Cluj-Napoca

 

Calendarul de înscriere la studii de rezidențiat a cetăţenilor străini din state terţe UE în anul 2022

 

06.10.2021-22.10.20201

 Depunerea și verificarea dosarului de candidatură la Departament Studenți Internaționali (cuprinde și perioada necesară selectiei candidaților la nivel de disciplină, acolo unde este cazul).
 25.10.2021 – 30.10.2021 Departamentul Studenți Internaționali face demersurile necesare către Ministerului Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea obținerii Scrisorii de Acceptare la studii.
 01.11.2021 – 20.12.2021 

Eliberarea Scrisorilor de acceptare la studii de către Ministerul Educației trimiterea acestor Scrisori la UMF, înștiințarea candidaților de către Departament Studenți Internaționali despre acceptul la studii, efectuarea procedurilor de plată a taxei de studii și a demersurilor necesare obținerii vizei de studii tip D, înscrierea la universitate, etc.

 

Persoana desemnată pentru preluarea dosarelor de candidatură ale cetățenilor străini din state terțe:

Departamentul studenți internaționali: Secretar Cornelia IACOB: tel.: 0040-374-834-207, Str. Gh. Marinescu nr. 23, parter, camera 1, e-mail: ;

În cazul în care situația epidemiologică nu permite, înscrierea candidaților se va face online prin trimiterea dosarului de înscriere prin e-mail la adresa .

Anexa Taxe valabilă pentru anul universitar 2021-2022 la UMF Cluj-Napoca

 

Legături utile:
www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro