Documents required for registration

 1. Fișa de înscriere (formular tip)
 2. Cerere de înscriere (formular tip)
 3. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal
 4. Curriculum vitae (model Europass): date personale biografice, activitatea profesională, activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes
 5. Lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate (unde este cazul): lucrări publicate, în extenso (reviste științifice), în rezumat (congrese, conferințe, simpozioane), monografii (cursuri și caiete de lucrări practice) cu specificarea rolului dvs. de autor corespondent dacă este cazul
 6. Copii legalizate sau copii simple (copiile simple sunt însoțite obligatoriu de documentele în original), după: w diploma de master (dacă este cazul), w supliment la diploma de master (dacă este cazul), w diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă), w foaia matricolă/supliment la diplomă, w diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, și w certificat de naștere
 7. Copia actului de identitate
 8. Copia certificatului de competenţă lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau copia certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf, etc.)
 9. Adeverință de medic rezident (unde este cazul)
 10. Adeverința de angajat al UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (unde este cazul)
 11. Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului în cuantum de 100 lei pentru candidaţi angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, candidaţi rezidenţi, absolvenţi UMF Cluj promoţia 2021, respectiv 500 lei pentru alte categorii de candidaţi.

Datele pentru viramentul bancar:

  • BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU”;
  • COD FISCAL (CUI/CIF): 4288047;
  • BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
  • ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România
  • CONT IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
  • REPREZENTAND: taxa procesare dosar admitere doctorat NUME PRENUME CANDIDAT LA ADMITERE